Стари програми

Инсталиране на програми с базата данни Paradox

Дистрибутивът на програмите с база данни Paradox състои от 2 части: база данни Database Administrator и програма за регистрация и анализ за Вашето устройство ( Neuro-MEP за ЕМГ, Neuron-Spectrum за ЕЕГ, Poly-Spectrum за ЕКГ...). Инсталирайте програмите от оригиналния CD, който Ви е доставен заедно с апаратурата. Първо инсталирайте Database Administrator, а след това - програмата за работа с устройството.

Ако нямате оригинален CD или желаете да обновите програмата с която работите в момента, нови програми могат да се изтеглят от сървъра на обновявания.

1. Изтеглете и разархивирайте zip архив Database Administrator. Стартирайте файла „Setup.exe” и следвайте инструкциите на инсталатора.

2. Попълнете Заявка за обновяване на програмното обезпечение и изтеглете архива с програма за работа с Вашето устройство.
Стартирайте файла „Setup.exe” и следвайте инструкциите на инсталатора.

3. Избор на активна база данни
При първо стартиране на програмата Database Administrator ще предложи да създаде нова база данни в папка C:\CARDBASE. Ако базата данни с това име е вече създадена, програмата автоматично се свързва с нея.
Възможно e създаване на неограничен брой бази данни с произволни имена, включително и на различни дискови устройства, свързани в една мрежа. Едновременно програмата може да работи само с една (активна) база данни.

Менюто Checkup/Databases предлага следните възможности за управление на базите данни:
- създаване на нови бази данни
- изтриване на съществуващи бази данни
- свързване към други бази данни
- възстановяване и оптимизиране на бази данни.