Гаранционен срок

    24 месеца за апаратурата
    6 месеца за електродната система


Извънгаранционна поддръжка
    10 години за апаратурата
    10 години поддръжка на програмното обезпечение
    10 години безплатно обновяване на програмното обезпечение